Regulamin konkursu Regulamin konkursu

pdf-iconPobierz Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy"

 

Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską

„GRYF GOSPODARCZY"

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" (zwanym dalej Konkursem) jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości.
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
 3. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego poprzez:
  1. prezentację i promowanie postaw przedsiębiorczych;
  2. upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie;
  3. inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw;
  4. wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, zwłaszcza takich, które odpowiadają celom Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;
  5. promowanie laureatów konkursu, między innymi poprzez ich rekomendację do ogólnopolskich nagród i wyróżnień;
  6. tworzenie synergii z lokalnymi i subregionalnymi konkursami gospodarczymi
   w zakresie promowania sukcesów pomorskich przedsiębiorstw.
 4. Cel Konkursu jest realizowany poprzez wyłonienie i przyznanie nagród oraz wyróżnień, na zasadach określonych w Regulaminie, podmiotom lub osobom, które do czasu rozpoczęcia danej edycji Konkursu znacząco się wyróżniły w jednej
  z kategorii konkursowych, a także poprzez promocję laureatów i finalistów Konkursu.
 5. Postępowanie konkursowe – w oparciu o treść niniejszego Regulaminu - przeprowadza w zakresie swych kompetencji Biuro Konkursu, Komisja Konkursowa oraz Kapituła Konkursu.
 6. Informacje dotyczące Konkursu są udostępniane przez Biuro Konkursu na witrynie internetowej: www.gryfgospodarczy.pl 

 

 

§ 2

Kategorie konkursowe

 1. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:
  1. LIDER INNOWACJI"
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  2. LIDER EKSPORTU"
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  3. LIDER INWESTYCJI"
  4. „LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ"
  5. POMORSKI START-UP"
  6. LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  7. „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻOWEJ"
  8. „GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM"
 2. Kapituła Konkursu ma prawo przyznać specjalne nagrody i wyróżnienia w każdej edycji Konkursu.

 

§ 3

Patroni medialni Konkursu mają prawo przyznać nagrodę specjalną „GRYF MEDIALNY". Jest on przyznawany przedsiębiorstwu, które zostanie wyłonione spośród wszystkich zgłoszonych firm w trybie określonym przez media patronackie oraz współpracujące.

§ 4

Warunki uczestnictwa i tryb zgłaszania  kandydatów

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć:
  1. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie województwa pomorskiego -  w kategoriach „Lider innowacji", „Lider eksportu", „Lider inwestycji", „Lider odpowiedzialności społecznej", „Pomorski start-up", „Lider kształcenia zawodowego";
  2. Jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego – w kategorii „Gmina przyjazna przedsiębiorcom";
  3. Podmioty i osoby organizujące oraz wspierające przedsiębiorczość młodzieżową – w kategorii „Lider przedsiębiorczości młodzieżowej".
 2. Udział w Konkursie można zgłaszać bezpośrednio lub pośrednio poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu, które posiadają zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego.
 3. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie w trybie on-line Zgłoszenia uczestnictwa dostępnego na stronie www.gryfgospodarczy.pl lub przesłanie wypełnionego zgłoszenia na adres mailowy Biura Konkursu podany w formularzu Zgłoszenie uczestnictwa.
 4. Potwierdzenie złożenia zgłoszenia uczestnictwa jest generowane elektronicznie lub przesyłane mailowo przez Biuro Konkursu.
 5. Formularze zgłoszenia uczestnictwa wraz z niezbędnymi załącznikami są przygotowywane odrębnie dla każdej z kategorii przez Biuro Konkursu w konsultacji z członkami Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, a następnie podlegają opublikowaniu w dniu ogłoszenia Konkursu.
 6. Dopuszcza się zgłoszenie tego samego podmiotu do maksymalnie 2 kategorii konkursowych.
 7. Dopuszcza się zgłoszenie laureatów poprzednich edycji Konkursu.
 8. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa zostanie określony w dniu ogłoszenia Konkursu przez Biuro Konkursu, z zastrzeżeniem, że ogłoszenie Konkursu nastąpi nie później niż do 30 kwietnia  każdego roku, a czas trwania naboru wynosić będzie nie mniej niż 30 dni kalendarzowych.

 

§ 5

Komisja Konkursowa, Kapituła Konkursu, Biuro Konkursu

 1. Komisja Konkursowa, w liczbie minimum 9 członków, powoływana jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego, przy czym ustala się zasadę, że jeden podmiot może być reprezentowany tylko przez jedną osobę. W szczególności, w skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele Sponsorów oraz Partnerów Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa:
  1. dokonuje oceny merytorycznej dokumentów dostarczonych przez uczestników, przy czym ma prawo skorzystania ze wsparcia zewnętrznego eksperta, który może być zaproszony do udziału przez Biuro Konkursu;
  2. przedstawia Kapitule Konkursu dwóch Finalistów w każdej z kategorii konkursowych wymienionych w § 2 ust. 1.1 do 1.8, którzy uzyskali największą liczbę punktów;
  3. na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje większością głosów;
  4. ma wyłączne prawo do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
  1. Marszałek Województwa Pomorskiego,
  2.  Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego,
  3. Przewodniczący Komisji Konkursowej – Sekretarz Kapituły.
 4. Kapituła Konkursu:
  1. dokonuje wyboru Laureatów Konkursu spośród Finalistów wskazanych przez Komisję Konkursową;
  2. na swoim posiedzeniu podejmuje decyzje większością głosów;
  3. dokonuje wręczenia nagród podczas Gali Finałowej Konkursu.
 5. Biuro Konkursu jest prowadzone przez Sekretariat Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, które z upoważnienia Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości odpowiada za stronę organizacyjną Konkursu.
 6. Biuro Konkursu:
  1. podlega kierownictwu Sekretarza Komisji Konkursowej, którego obowiązki pełni Sekretarz Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości;
  2. dokonuje oceny formalnej zgłoszeń uczestnictwa;
  3. organizuje system przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa i dokumentów wskazanych w § 3,
  4. publikuje Regulamin Konkursu oraz inne dokumenty dotyczące Konkursu;
  5. udziela informacji na temat Konkursu;
  6. zapewnia administracyjną obsługę Konkursu;
  7. organizuje, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., Galę Finałową Konkursu;
  8. przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodnie z § 9 ust.5.

 

§ 6

Tryb oceny zgłoszeń

 1. Zgłoszenia uczestnictwa podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.
 2. Kryteria oceny poszczególnych kategorii konkursowych zostaną określone
  w Zgłoszeniu uczestnictwa  właściwym dla danej kategorii konkursowej.
 3. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu pomyłek lub uchybień formalnych, uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o ich zaistnieniu na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy, z określeniem terminu na uzupełnienie lub usunięcie braków lub pomyłek.
 4. Uczestnik Konkursu może uzupełnić lub poprawić wyłącznie elementy zgłoszenia uczestnictwa wskazane przez Komisję Konkursową.
 5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia w terminie wskazanym przez Biuro Konkursu zgłoszenie zostaje odrzucone i nie podlega dalszej ocenie.
 6. Komisja Konkursowa przystępuje do oceny merytorycznej danego zgłoszenia po stwierdzeniu braku uchybień formalnych lub po ich uzupełnieniu w trybie określonym w ust. 3 i 4, przy czym ocena zgłoszeń w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom zostanie przeprowadzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w osobnym trybie.
 7. Ocenie merytorycznej podlegają zweryfikowane dane stanowiące treść zgłoszenia uczestnictwa. Formularze zgłoszenia uczestnictwa są dedykowane dla każdej kategorii osobno, przy czym dla każdej z kategorii konkursowych wymienionych
  w § 2 ust. 1.1 do 1.6 formularz zawierać będzie poniższe minimalne zestawienie danych:
  1. przychody za ostatnie 3 lata;
  2. zysk/strata netto na działalności operacyjnej za ostatnie 3 lata;
  3. wielkość zatrudnienia za ostatnie 3 lata;
  4. posiadane nagrody i wyróżnienia;
  5. uzyskane przez firmę rekomendacje.
 8. Jeśli firma zgłaszająca się w kategorii Pomorski Start-Up istnieje krócej niż trzy lata, w formularzu zgłoszeniowym wypełnia dane, o których mowa w § 7 ust. 7.1 do 7.3 za rzeczywisty okres istnienia firmy.
 9. Posiedzenia Komisji Konkursowej są niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich. W posiedzeniu Komisji Konkursowej mają prawo brać udział osoby wykonujące zadania w Biurze Konkursu lub te, które zostały zaproszone do roli eksperta przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 10. Wybór Finalistów Konkursu należy wyłącznie do Komisji Konkursowej, której decyzja jest wiążąca dla Organizatora, Kapituły Konkursu oraz wszystkich uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.
 11. Posiedzenia Kapituły Konkursu są niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich. W posiedzeniu Kapituły Konkursowej mają prawo brać udział osoby wykonujące zadania w Biurze Konkursu oraz osoby zaproszone na posiedzenie przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
 12. Wybór Laureatów Konkursu należy wyłącznie do Kapituły Konkursu, której decyzja jest wiążąca dla Organizatora, Komisji Konkursowej oraz wszystkich uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.
 13. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach lub na wniosek Komisji Konkursowej przyznać inną liczbę nagród
  w danej kategorii.
 14. Sprawozdania z prac Komisji Konkursowej sporządza Sekretarz Komisji.
 15. Członkowie Komisji Konkursowej, osoby wykonujące czynności w ramach prac Biura Konkursu, a także wszystkie inne osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w organizację i przeprowadzenie Konkursu zobowiązują się do zachowania bezstronności i poufności danych zastrzeżonych w ramach Konkursu.

 

§ 7

 Nagrody

 1. Laureaci w kategorii konkursowej otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy".
 2. Kapituła Konkursu przyznaje również wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii.
 3. Zarówno laureaci jak i firmy wyróżnione mają prawo używać logo i określenia: "Laureat / Finalista  Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" [rok przyznania nagrody] w kategorii [nazwa kategorii]".
 4. Laureatowi przysługuje prawo rekomendacji przez Marszałka Województwa Pomorskiego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz innych prestiżowych nagród gospodarczych.

 

§ 8

Ogłoszenie wyników konkursu i Gala Finałowa

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje podczas Gali Finałowej, która zostanie zorganizowana w terminie nie później niż do 30 września każdego roku.
 2. Dokładny termin i miejsce organizacji Gali Finałowej są ogłaszane w imieniu Organizatora przez Biuro Konkursu najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

§ 9

 Obowiązki organizatora Konkursu

Organizator Konkursu ma obowiązek przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 10

 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich informacji o przebiegu Konkursu udziela Biuro Konkursu za zgodą Przewodniczącego Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości lub Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 2. Wszystkie otrzymane zgłoszenia konkursowe pozostają u Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 3. Kapituła Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" ma prawo, na udokumentowany wniosek Organizatora Konkursu, odebrać nagrodę lub wyróżnienie z powodu działań uczestnika Konkursu niezgodnych z zasadami etyki
  i uczciwości w biznesie lub świadome podanie w dokumentacji konkursowej nieprawdziwych informacji. 
 4. Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" ma charakter otwarty,
  a udział w nim jest bezpłatny. Budżet przedsięwzięcia stanowią wpłaty sponsorów
  i partnerów Konkursu, a także środki budżetowe Województwa Pomorskiego.
 5. Biuro Konkursu po zakończeniu Konkursu przestawia Organizatorowi sprawozdanie
  z przebiegu edycji Konkursu oraz sprawozdanie z realizacji budżetu Konkursu