Regulamin konkursu Regulamin konkursu

pdf-iconPobierz Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy"

 

Regulamin Konkursu o Nagrodę Pomorską

„GRYF GOSPODARCZY 2021"

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" (zwanym dalej Konkursem) jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości.
 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
 3. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego poprzez:
  1. prezentację i promowanie postaw przedsiębiorczych;
  2. upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie;
  3. inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw;
  4. wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i prorozwojowych, zwłaszcza takich, które odpowiadają celom Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030;
  5. promowanie laureatów i finalistów Konkursu, między innymi poprzez ich rekomendację do ogólnopolskich nagród i wyróżnień gospodarczych;
  6. tworzenie synergii z lokalnymi i subregionalnymi konkursami gospodarczymi w zakresie promowania sukcesów pomorskich przedsiębiorstw.
 4. Cel Konkursu jest realizowany poprzez wyłonienie i przyznanie nagród oraz wyróżnień laureatom i finalistom Konkursu, na zasadach określonych w Regulaminie, a także poprzez działania promocyjne.
 5. Postępowanie konkursowe – w oparciu o treść niniejszego Regulaminu - przeprowadza w zakresie swych kompetencji Biuro Konkursu oraz Kapituła Konkursu.
 6. Informacje dotyczące Konkursu są udostępniane przez Biuro Konkursu na witrynie internetowej: www.gryfgospodarczy.pl

§ 2

Kategorie konkursowe

 1. Konkurs rozstrzygany jest w następujących kategoriach:
  1. LIDER INNOWACJI"
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  2. LIDER EKSPORTU"
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  3. LIDER INWESTYCJI"
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  4. „LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ"
   1. podkategoria Mikro i małe przedsiębiorstwa;
   2. podkategoria Średnie i duże przedsiębiorstwa;
  5. „POMORSKI START-UP"
  6. „LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"
  7. LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI"
  8. „GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM"
 2. Kapituła Konkursu ma prawo przyznać specjalne nagrody i wyróżnienia w każdej edycji Konkursu.

§ 3

Patroni medialni Konkursu mają prawo przyznać nagrodę specjalną „GRYF MEDIALNY". Jest on przyznawany przedsiębiorstwu, które zostanie wyłonione spośród wszystkich firm zgłoszonych do Konkursu  w trybie określonym przez media patronackie oraz współpracujące.

§ 4

Warunki uczestnictwa i tryb zgłaszania  kandydatów

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć:
        1.1. Przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego - w kategoriach „Lider innowacji", „Lider eksportu", „Lider inwestycji", „Lider odpowiedzialności społecznej", „Pomorski start-up", „Lider kształcenia zawodowego"; „Lider zielonej transformacji"
        1.2. Jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego – w kategorii „Gmina przyjazna przedsiębiorcom"; 
 2. Ocenie Ocenie merytorycznej podlegają dane przedsiębiorstwa, które spełnia warunki ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162), gdzie:
        2.1. jako mikroprzedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
            a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
            b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający                    równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 
        2.2. jako małe przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 
            a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
            b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 
        2.3. jako średni przedsiębiorstwo rozumie się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
            a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
            b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 
 3. Udział w Konkursie  zgłasza się bezpośrednio w kategoriach „Lider eksportu", „Lider innowacji", „Lider inwestycji", „Lider odpowiedzialności społecznej", „Lider zielonej transformacji", „Pomorski Start-up" oraz „Gmina przyjazna przedsiębiorcom". W kategorii „Lider kształcenia zawodowego" udział w Konkursie można zgłaszać bezpośrednio albo poprzez szkoły lub inne instytucje działające na rzecz kształcenia zawodowego.
 4. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza w trybie określonym w ogłoszeniu o Konkursie publikowanym na stronie www.gryfgospodarczy.pl
 5. Dopuszcza się zgłoszenie tego samego podmiotu do maksymalnie 2 kategorii konkursowych.
 6. Zgłoszenia laureatów poprzednich edycji Konkursu są możliwe pod warunkiem dokonania zgłoszenia do innej kategorii konkursowej bądź do tej samej kategorii konkursowej po upływie 3-letniej karencji.
 7. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa zostanie określony w dniu ogłoszenia Konkursu przez Biuro Konkursu, a czas trwania naboru wynosić będzie nie mniej niż 30 dni kalendarzowych.

§ 5

Kapituła Konkursu, Biuro Konkursu

 1. Kapituła Konkursu, w liczbie minimum 9  członków, powoływana jest przez Marszałka Województwa Pomorskiego, przy czym ustala się zasadę, że jeden podmiot może być reprezentowany tylko przez jedną osobę. W szczególności, w skład  Kapituły Konkursu mogą wchodzić przedstawiciele Sponsorów oraz Partnerów Konkursu. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest  Marszałek Województwa Pomorskiego.
 2.  Kapituła Konkursu:
        2.1. dokonuje oceny merytorycznej dokumentów dostarczonych przez uczestników, przy czym ma prawo skorzystania ze wsparcia zewnętrznego eksperta, który może być zaproszony do udziału przez  Przewodniczącego Kapituły Konkursu;
        2.2. dokonuje wyboru laureatów i finalistów w każdej z kategorii konkursowych wymienionych w § 2 ust. 1.1 do 1.8;
        2.3. na swoich posiedzeniach podejmuje decyzje większością głosów, w sprawach spornych rozstrzygający głos ma Przewodniczący Kapituły;
        2.4. ma wyłączne prawo do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu
 3. Biuro Konkursu jest prowadzone przez Sekretariat Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, które z upoważnienia Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości odpowiada za stronę organizacyjną Konkursu.
 4. Biuro Konkursu:
        4.1. podlega kierownictwu Sekretarza  Kapituły Konkursu, którego obowiązki pełni Sekretarz Pomorskiej Rady                              Przedsiębiorczości;
        4.2. dokonuje oceny formalnej zgłoszeń uczestnictwa; 
        4.3. organizuje system przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa i dokumentów wskazanych w § 4,
        4.4. publikuje Regulamin Konkursu oraz inne dokumenty dotyczące Konkursu;
        4.5. udziela informacji na temat Konkursu;
        4.6. zapewnia administracyjną obsługę Konkursu;
        4.7. organizuje, we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A., Galę Finałową Konkursu;
        4.8. przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe zgodnie z § 10 ust. 5.

§ 6

Tryb oceny zgłoszeń

 1. Zgłoszenia uczestnictwa podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej.
 2. Kryteria oceny poszczególnych kategorii konkursowych zostaną określone w Zgłoszeniu uczestnictwa  właściwym dla danej kategorii konkursowej.
 3. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu pomyłek lub uchybień formalnych, uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o ich zaistnieniu na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy, z określeniem terminu na uzupełnienie lub usunięcie braków lub pomyłek.
 4. Uczestnik Konkursu może uzupełnić lub poprawić wyłącznie elementy zgłoszenia uczestnictwa wskazane przez  Biuro Konkursu.
 5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia w terminie wskazanym przez Biuro Konkursu zgłoszenie zostaje odrzucone i nie podlega dalszej ocenie. 
 6.  Kapituła Konkursu przystępuje do oceny merytorycznej danego zgłoszenia po stwierdzeniu braku uchybień formalnych lub po ich uzupełnieniu w trybie określonym w ust. 3 i 4, przy czym ocena zgłoszeń w kategorii Gmina przyjazna przedsiębiorcom zostanie przeprowadzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w osobnym trybie. Ocenie merytorycznej podlegają dane stanowiące treść zgłoszenia uczestnictwa. Formularze zgłoszenia uczestnictwa są dedykowane dla każdej kategorii osobno, przy czym dla każdej z kategorii konkursowych wymienionych
  w § 2 ust. 1.1 do 1.7 formularz zawierać będzie poniższe minimalne zestawienie danych:
            7.1. przychody z podstawowej działalności operacyjnej za ostatnie 3 lata;
            7.2. zysk/strata netto na działalności operacyjnej za ostatnie 3 lata;
            7.3. wielkość zatrudnienia na koniec poszczególnych lat obrotowych za ostatnie 3 lata (w przeliczeniu na etaty);
            7.4. posiadane nagrody i wyróżnienia;
            7.5. uzyskane przez firmę rekomendacje
 7. Jeśli firma zgłaszająca się w kategorii Pomorski Start-Up istnieje krócej niż trzy lata, w formularzu zgłoszeniowym wypełnia dane, o których mowa w pkt. 7 ust. 7.1 do 7.3 za rzeczywisty okres istnienia firmy.
 8. Posiedzenia  Kapituły Konkursu są niejawne, odbywają się bez udziału osób trzecich. W posiedzeniu  Kapituły Konkursu mają prawo brać udział osoby wykonujące zadania w Biurze Konkursu oraz zaproszone do roli eksperta przez Przewodniczącego  Kapituły Konkursu.
 9. Wybór finalistów oraz laureatów nagród specjalnych Konkursu należy wyłącznie do  Kapituły Konkursu, której decyzja jest wiążąca dla Organizatora oraz wszystkich uczestników. Powyższa ocena nie podlega zaskarżeniu w żadnej formie i trybie.
 10. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w poszczególnych kategoriach lub  przyznać inną liczbę nagród w danej kategorii.
 11. Sprawozdania z prac  Kapituły Konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru laureatów sporządza Sekretarz Kapituły.
 12. Członkowie  Kapituły Konkursu, osoby wykonujące czynności w ramach prac Biura Konkursu, a także wszystkie inne osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w organizację i przeprowadzenie Konkursu zobowiązują się do zachowania bezstronności i poufności danych zastrzeżonych w ramach Konkursu.

§ 7

 Nagrody

 1. Laureaci Konkursu otrzymują statuetkę i pamiątkowy dyplom, a finaliści medal i pamiątkowy dyplom Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy".
 2. Uzasadnienia wyboru laureatów kategorii konkursowych będą umieszczone na stronie Konkursu.
 3. Laureaci i finaliści Konkursu mają prawo używać logo i określenia: Laureat / Finalista  Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" [rok przyznania nagrody] w kategorii [nazwa kategorii].
 4.  Laureatom i finalistom Konkursu przysługuje prawo rekomendacji przez Marszałka Województwa Pomorskiego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz innych prestiżowych nagród gospodarczych.

§ 8

Ogłoszenie wyników Konkursu i Gala Finałowa

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje podczas Gali Finałowej „Gryfa Gospodarczego", która zostanie zorganizowana w terminie nie później niż do 30 grudnia 2021 r.
 2. Dokładny termin i miejsce organizacji Gali Finałowej są ogłaszane w imieniu Organizatora przez Biuro Konkursu najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
 3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od organizatorów, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i formuły przeprowadzenia Gali Finałowej (on-line), jak również do jej odwołania.

§ 9

 Obowiązki organizatora Konkursu

Organizator Konkursu ma obowiązek przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 10

 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkich informacji o przebiegu Konkursu udziela Biuro Konkursu.
 2. Wszystkie otrzymane zgłoszenia konkursowe pozostają u Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 3. Kapituła Konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" ma prawo, na uzasadniony i udokumentowany wniosek Organizatora Konkursu, odebrać nagrodę lub wyróżnienie z powodu działań uczestnika Konkursu niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome podanie w dokumentacji konkursowej nieprawdziwych informacji. 
 4. Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny. Budżet przedsięwzięcia stanowią wpłaty Sponsorów Konkursu, a także środki budżetowe Województwa Pomorskiego.
 5. Biuro Konkursu po zakończeniu Konkursu przestawia Organizatorowi sprawozdanie z przebiegu edycji Konkursu oraz sprawozdanie z realizacji budżetu Konkursu.
 6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku zaistnienia niezależnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2021 r.
 8. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu wszelkie dotychczasowe postanowienia w sprawie konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy" tracą moc.