Gryf Gospodarczy
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Kategoria LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ, która od lat cieszy się dużym powodzeniem wśród uczestników Gryfa Gospodarczego, w bieżącej edycji zwraca się również do przedsiębiorstw, których działania wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs).

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 zawierająca Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Agenda określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Dotyczą osiągnięć w 5 obszarach – tzw. 5xP: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership).

Cele obejmują szeroki zakres wyzwań, takich jak:

Cel 1 – KONIEC Z UBÓSTWEM (wzrost gospodarczy musi sprzyjać włączeniu społecznemu, aby zapewnić trwałe miejsca pracy i promować równość);

Cel 2 – ZERO GŁODU (sektor żywności i rolnictwa oferuje kluczowe rozwiązania dla rozwoju i ma kluczowe znaczenie dla eliminacji głodu i ubóstwa);

Cel 3 – DOBRE ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA (zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrobytu wszystkich osób w każdym wieku ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju);

Cel 4 – DOBRA JAKOŚĆ EDUKACJI (uzyskanie wysokiej jakości edukacji jest podstawą poprawy życia ludzi i zrównoważonego rozwoju);

Cel 5 – RÓWNOŚĆ PŁCI (równość płci to nie tylko podstawowe prawo człowieka ale niezbędna podstawa pokojowego, dostatniego i zrównoważonego świata);

Cel 6 – CZYSTA WODA I WARUNKI SANITARNE (czysta, dostępna dla wszystkich woda jest istotna częścią świata, w którym chcemy żyć);

Cel 7 – CZYSTA I DOSTĘPNA ENERGIA (energia ma kluczowe znaczenie dla prawie każdego większego wyzwania i szansy);

Cel 8 – WZROST GOSPODARCZY I GODNA PRACA (zrównoważony wzrost gospodarczy będzie wymagał od społeczeństw stworzenia warunków, które pozwolą ludziom na zatrudnienie wysokiej jakości);

Cel 9 – INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA (inwestycje w infrastrukturę są kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju);

Cel 10 – MNIEJ NIERÓWNOŚCI (aby zmniejszyć nierówności, polityki powinny być z zasady uniwersalne, zwracając uwagę na potrzeby populacji znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zmarginalizowanych);

Cel 11 – ZRÓWNOWAŻONE MIASTA I SPOŁECZNOŚCI (musi istnieć przyszłość, w której miasta zapewnią możliwości dla wszystkich, z dostępem do podstawowych usług, energii, mieszkań, transportu i nie tylko);

Cel 12 – ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA ( odpowiedzialna produkcja i konsumpcja);

Cel 13 – DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU (zmiana klimatu to globalne wyzwanie, które dotyka wszystkich i wszędzie);

Cel 14 – ŻYCIE POD WODĄ (ostrożne zarządzanie tym podstawowym zasobem globalnym jest kluczową cechą zrównoważonej przyszłości);

Cel 15 – ŻYCIE NA LĄDZIE (zrównoważone zarządzanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie degradacji gleby, powstrzymywanie utraty różnorodności biologicznej);

Cel 16 – POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SILNE INSTYTUCJE (dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich i tworzenie skutecznych, odpowiedzialnych instytucji na wszystkich szczeblach);

Cel 17 – PARTNERSTWA NA RZECZ CELÓW (ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju).

Realizacja Celów i zadań jest monitorowana na całym świecie odpowiednimi wskaźnikami (w Polsce za ich monitorowanie odpowiada GUS).

Więcej informacji:

http://www.un.org.pl/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Konkursu pod numerem 58 32 68 123
lub pod adresem e-mail prp@pomorskie.eu

Biuro konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk